ក្រសួងយុត្តិធម៌​ប្រកាស​អំពី​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សាលាដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៤

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​ ក្រសួងយុត្តិធម៌​បាន​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ប្រាប់​អំពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សាលាដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៤​ ឲ្យ​បណ្តាញសារព័ត៌មាន​ជាតិ​ អន្តរជាតិ​ និង​សាធារណជន​បាន​ជ្រាប​ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់​ការ​ធ្វើ​ទំនាក់ទំនង​ព័ត៌មាន​រវាង​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ ជាមួយនឹង​បណ្តាញសារព័ត៌មាន​ជាតិ​ អន្តរជាតិ​ និង​សាធារណជន​ ដូច​ខាងក្រោម​ ៖​

ក្រសួងយុត្តិធម៌​ប្រកាស​អំពី​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សាលាដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៤ក្រសួងយុត្តិធម៌​ប្រកាស​អំពី​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សាលាដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៤ក្រសួងយុត្តិធម៌​ប្រកាស​អំពី​អ្នកនាំពាក្យ​របស់​សាលាដំបូង​ និង​អយ្យការ​អម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទាំង​២៤

Related