នី​កូ​ឡាស ហ្សេ បដិសេធ​នឹង​ព័ត៌មាន​ថា រៀបការ​ជាមួយនឹង ហ្វេ វង្ស​

dnt-news : ​តារាចម្រៀង​យុវវ័យ នី​កូ​ឡាស ហ្សេ (Nicholas Tse) ដែល​គេ​ដឹងថា កំពុង​តែមាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហ៍​ជាមួយនឹង អ្នកនាង ហ្វេ វុង គឺ​បាន​ឆ្លើយ​បដិសេធថា ពួកគេ​រៀបការ​ជាមួយគ្នា​ដែល​គេ​បាន​ល្បី​។​
​តាម​ព័ត៌មាន លោក នី​កូ​ឡាស ហ្សេ បាន​ឆ្លើយ​បដិសេធ​ជា​ផ្លូវការ​ថា លោក​មិនបាន​រៀបការ​ជាមួយនឹង​អ្នកនាង ហ្វេ វុង