ក្រសួងបរិស្ថាន និងអាជ្ញាធរទន្លេសាប ទាក់ទងនឹងត្រីងាប់ នៅតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារ និងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ភ្នំពេញ:
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងក្រសួងបរិស្ថាន និងអាជ្ញាធរទន្លេសាប ទាក់ទងនឹងត្រីងាប់ នៅតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារ និងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប។

ក្រសួងបរិស្ថាន និងអាជ្ញាធរទន្លេសាប ទាក់ទងនឹងត្រីងាប់ នៅតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារ និងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប

ក្រសួងបរិស្ថាន និងអាជ្ញាធរទន្លេសាប ទាក់ទងនឹងត្រីងាប់ នៅតំបន់រ៉ាមសារបឹងទន្លេឆ្មារ និងភ្លើងឆេះព្រៃលិចទឹក នៅតំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប