លោកឱម យ៉ិនទៀង រាយការណ៍លើករណី ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ចំនួន៦ករណី

ភ្នំពេញ:
ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ១០ អាណត្តិទី ២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) (ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦) លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីឱម យ៉ិនទៀង ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានរាយការណ៍ប្រាប់អង្គប្រជុំលើ ករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ចំនួន៦ករណី។

លោកឱម យ៉ិនទៀង រាយការណ៍លើករណី ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ចំនួន៦ករណី

លោកឱម យ៉ិនទៀង រាយការណ៍លើករណី ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ចំនួន៦ករណី