ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​គ្រោង​រៀបចំ​សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៣

dnt-news : សន្និសីទ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ប្រចាំឆ្នាំ​លើក​ទី​៣ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ស្តីពី​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា ដែល​និយាយ​ពី​កាលានុវត្តភាព និង​ហានិភ័យ​គ្រោង​នឹងធ្វើ​ឡើង​នៅក្នុង​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦​ខាងមុខនេះ​។ ខណៈពេលដែល​វិស័យនេះ​មានការ​រីកចម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ភាពក