ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

ត្បិត​ថា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ទូរសព្ទ​កំពូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ល្បីៗ​ដូច​ជា​ Samsung ឬ​ Apple មាន​ចំនួន​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​មែន​ពិត​ ប៉ុន្តែ​បើ​មើល​លើ​ចំនួន​លក់​ចេញ​របស់​ទូរសព្ទ​ទាំង​នោះ​នៅ​មិន​អាច​ប្រៀប​ជា​មួយ​ទូរសព្ទ​ដែល​បាន​ចេញ​​លក់​កាល​ពី​រាប់​សិប​ឆ្នាំ​មុន​ឡើយ។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​ទល់​បច្ចុប្បន្ន៖

 

១. Nokia 1100 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៣ ​លក់​បាន​​ច្រើន​ជាង ​២៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

២. Nokia 1110i ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៥ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​​ ២៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

៣. Nokia 3210 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

៤. Nokia 1200 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៧ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

៥. Nokia 5230 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៩ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

៦. Nokia 6600 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៣ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

៧. Samsung E1100 ៖ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៩ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៥០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

​៨. Nokia 2600 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៤ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៣៥​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

៩. Nokia 1600 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៦ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៣០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១០. Motorola RAZR V3 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៤ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១៣០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១១. Nokia 3310 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០០ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១២៦​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១២. Nokia 1208 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៧ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១០០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៣. iPhone 6, 6 Plus ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០១៤ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ១០០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៤. Samsung Galaxy S4 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០១៣ ​លក់​បាន​ ៨០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៥. Nokia 6010 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៤ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៧៥​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៦. iPhone 5 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០១២ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៧០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៧. Nokia 5130 ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០០៧ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៦៥​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៨. iPhone 4s ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០១១ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៦០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

១៩. Motorola StarTAC ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៦០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

២០. Samsung Galaxy S III ៖​ ចេញ​លក់​ឆ្នាំ​២០១២ ​លក់​បាន​ច្រើន​ជាង​ ៦០​លាន​គ្រឿង

 

ទូរសព្ទ​២០​ម៉ូដែល លក់​​ចេញ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បង្អស់​

 

ចុច​អាន៖ ម្ដាយ​បាញ់​កម្ទេច​ទូរសព្ទ​ iPhone របស់​កូន​ ព្រោះ​ញៀន​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម​ពេក

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ Telegraph​​​​​​​​​​