សម្តេចតេជោ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការនី បុគ្គលិក មន្ត្រីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 

ភ្នំពេញ:
នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការនី បុគ្គលិក មន្ត្រីកំពង់ផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុ និងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ឧសភា លើកទី១៣០ ។ 

កម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅម៉ោង ៧:00 ព្រឹក នៅកំពង់ផែស្វ័យ័តក្រុងព្រះសីហនុ៕

សម្តេចតេជោ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការនី បុគ្គលិក មន្ត្រីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 

សម្តេចតេជោ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការនី បុគ្គលិក មន្ត្រីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ 

សម្តេចតេជោ អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខ និងសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករ កម្មការនី បុគ្គលិក មន្ត្រីកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ