ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

ត្បិតថាបច្ចុប្បន្ននេះទូរសព្ទកំពូលរបស់ ក្រុមហ៊ុនល្បីៗដូចជា Samsung ឬ Apple មានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនមែនពិត ប៉ុន្តែបើមើលលើចំនួនលក់ចេញរបស់ទូរសព្ទទាំងនោះនៅមិនអាចប្រៀប ជាមួយទូរសព្ទដែលបានចេញលក់កាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុនឡើយ។

ខាងក្រោមជាទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់ទល់បច្ចុប្បន្ន៖

១. Nokia 1100 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៣ លក់បានច្រើនជាង ២៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

២. Nokia 1110i ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៥ លក់បានច្រើនជាង ២៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៣. Nokia 3210 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ១៩៩៩ លក់បានច្រើនជាង ១៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៤. Nokia 1200 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៧ លក់បានច្រើនជាង ១៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៥. Nokia 5230 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៩ លក់បានច្រើនជាង ១៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

 

៦. Nokia 6600 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៣ លក់បានច្រើនជាង ១៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៧. Samsung E1100 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៩ លក់បានច្រើនជាង ១៥០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៨. Nokia 2600 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៤ លក់បានច្រើនជាង ១៣៥លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

៩. Nokia 1600 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៦ លក់បានច្រើនជាង ១៣០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១០. Motorola RAZR V3 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៤ លក់បានច្រើនជាង ១៣០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១១. Nokia 3310 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០០ លក់បានច្រើនជាង ១២៦លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១២. Nokia 1208 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៧ លក់បានច្រើនជាង ១០០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៣. iPhone 6, 6 Plus ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០១៤ លក់បានច្រើនជាង ១០០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៤. Samsung Galaxy S4 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០១៣ លក់បាន ៨០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៥. Nokia 6010 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៤ លក់បានច្រើនជាង ៧៥លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៦. iPhone 5 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០១២ លក់បានច្រើនជាង ៧០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៧. Nokia 5130 ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០០៧ លក់បានច្រើនជាង ៦៥លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៨. iPhone 4s ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០១១ លក់បានច្រើនជាង ៦០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

១៩. Motorola StarTAC ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ១៩៩៦ លក់បានច្រើនជាង ៦០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

២០. Samsung Galaxy S III ៖ ចេញលក់ឆ្នាំ២០១២ លក់បានច្រើនជាង ៦០លានគ្រឿង

ទូរសព្ទ២០ម៉ូដែល លក់ចេញបានច្រើនជាងគេបង្អស់

ប្រភព៖ សប្បាយ