​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

6 Videos


១. សមាជិកក្រុម AOA ស្រីស្អាត Park Choa

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

២. សមាជិកក្រុម Apink នាង Jung Eun-ji

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៣. អតីតសមាជិកក្រុម Kara នាង Goo Hara

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៤. សមាជិកក្រុម Girl’s Day នាង Lee Hyeri

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៥. សមាជិក្រុម Sistar នាង Hyolyn

 

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៦. តារាចម្រៀង និង សម្ដែង IU

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៧. ប្រធានក្រុម Rainbow នាង Kim Jae-kyung

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៨. តារាចម្រៀង និង សម្ដែង Lee Hyori

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

៩. ស្រីស្អាត Nana សមាជិកក្រុម After School

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១០ សមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង Seohyun

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១១. សមាជិកក្រុម AOA ស្រីស្អាត Seolhyun

 

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១២. សមាជិកក្រុម MissA នាង Suzy 

 

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១៣. សមាជិកក្រុម GFriend នាង Yerin

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១៤. សមាជិកក្រុម Girls’ Generation នាង YoonA

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

១៥. សមាជិកក្រុ 4Minute នាង HyunA

​តោះ​! មក​មើល​ឯកសណ្ឋាន​សិស្សសាលា​របស់​តារា​ក្នុង​ដួងចិត្ត​យើង​កាល​នៅ​វិទ្យាល័យ​បន្តិច​មើល

កុសល (ប្រភព អលខេប៉ប)