គុណប្រយោជន៍​ពោត​បារាំង ១០ ចំណុច​ចំពោះ​សុខភាព​

6 Videos


បន្លែបៃតងគឺជាជម្រើសមួយដែលមនុស្សទូទៅតែងពិសាឬបង្ខំចិត្តពិសាវា ក៏ព្រោះតែវាមានគុណសម្បត្តិ ច្រើនចំពោះសុខភាព ។
អ្នកខ្លះប្រាកដជាមិនបានដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់អូក្រា ឬ ហៅថាពោតបារាំងមួយនេះទេ ។ វាក៏ជាបន្លែមួយប្រភេទដែលល្អសម្រាប់សុខភាពដូចជា ៖

គុណប្រយោជន៍​ពោត​បារាំង ១០ ចំណុច​ចំពោះ​សុខភាព​