ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ជូន​ដំណឹង​​ ​ពី​អាកាសធាតុ ​និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ជូន​ដំណឹង​​ ​ពី​អាកាសធាតុ ​និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់ភ្នំពេញ​ ៖ ​បន្ទាប់ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​តាមដាន​លើ​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​រួច​មក​ ឃើញ​ថា អាកាសធាតុ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា នឹង​មាន​ការប្រែប្រួល​បន្តិចបន្តួច​ទាំង​កម្រិត​សីតុណ្ហភាព និង​របាយ​ទឹកភ្លៀង។ សូម​ជូន​ការ​ព្យាករ​អាកាសធាតុ​បន្ថែម​ដូច​ខាង​ក្រោម ​៖​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ជូន​ដំណឹង​​ ​ពី​អាកាសធាតុ ​និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់