គ​.​ជ​.​ប ពិចារណា​ថា ជួយ​ឬ​មិន​ជួយ​លោក នី ចរិយា​

លោក នី ចរិយា៖ រូបភាពពីហ្វេសប៊ុក របស់ ពេជ្រ កែវសំណាង