លោក ឌឹ​ម គឹម​សាន អភិបាលស្រុក​អង្គ​បូរី ប្រាប់ ACU ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​

ភ្នំពេញ:
ការបំភ្លឺ​របស់លោក ឌឹ​ម គឹម​សាន អភិបាល នៃ​គណៈ​អភិបាលស្រុក​អង្គ​បូរី ខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​

លោក ឌឹ​ម គឹម​សាន អភិបាលស្រុក​អង្គ​បូរី ប្រាប់ ACU ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​

លោក ឌឹ​ម គឹម​សាន អភិបាលស្រុក​អង្គ​បូរី ប្រាប់ ACU ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ភាពមិនប្រក្រតី ក្នុងការ​អនុវត្ត​តួនាទី​ភារកិច្ច​