ហេតុអ្វីបានជាសត្វ មួយចំនួនត្រូវយក មកចិញ្ចឹមធ្វើជា សត្វស្រុក

ឆ្កែប្រហែលជាសត្វដំបូងគេ ដែលមនុស្សយកមកចិញ្ចឹម ធ្វើជាសត្វស្រុក ប្រហែលសម្រាប់ប្រមាញ់។ សត្វស្រុក ដូចជាសត្វពពែ គោ ក្របី ចៀម ជ្រូក និងបក្សី មនុស្សយើងអាច ធានាបានចំពោះ ចំណីរបស់ពួកគេ។

សត្វសេះ លា និងសត្វអូដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ សម្រាប់ដឹកមនុស្ស និងទំនិញនៅក្នុងទីឆ្ងាយៗ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សត្វចិញ្ចឹមបាន ផ្តល់នូវភាពស្និទ្ធស្នាល និងផលប្រយោជន៍ ខ្លាំងណាស់ដែរ។ ចំណែកឯ ឆ្កែត្រូវបានកសិករប្រើប្រាស់ សម្រាប់ឃ្វាលចៀម ដើម្បីឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នា។

ឆ្កែជាអ្នកនាំផ្លូវដែលត្រូវបាន មនុស្សពិការភ្នែក និងមនុស្សថ្លង់ប្រើប្រាស់ សម្រាប់នាំផ្លូវ នឹងជួយមកម្ចាស់ របស់វានាំទៅរកជីវិត មួយយ៉ាងពេញលេញ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សត្វឆ្កែក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីយាមថែរក្សា ទ្រព្យសម្បិត្តិ ជួយសង្គ្រោះ និងនាំសារផ្សេងៗទៀតផង។

ហេតុអ្វីបានជាសត្វ មួយចំនួនត្រូវយក មកចិញ្ចឹមធ្វើជា សត្វស្រុក