លោក វណ្ណ ម៉ូល្លីវណ្ណ កំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ភ្នំពេញ:
លោក វណ្ណ ម៉ូល្លីវណ្ណ កំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

លោក គឺជាស្ថាបត្យករខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញក្នុងទសវត្សរ៍ទី ៥០-៦០-៧០ ដែលបានសាងសង់ វិមានឯករាជ្យ ពហុកីឡាជាតិ អូឡាំពិក ។ល។ ដែលស្នាដៃរបស់លោក កំពុងឋិតមាននៅជាភស្តុតាងស្រាប់។ 
លោក វណ្ណ ម៉ូល្លីវណ្ណ កំពុងត្រូវបានសង្គ្រោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យ