វិធីទាក់ទាញ ចំណង់ទទួលទានទឹក

ដាក់ទឹកនៅជិតខ្លួនៈ គួរដាក់ដបទឹក ឬកែវទឹកនៅកន្លែង ដែលស្រួលមើលឃើញ និងស្រួលកាន់យក ដើម្បីងាយស្រួល យកមកទទួលទាន។

ជៀសវាងភេសជ្ជៈ ឥតប្រយោជន៍ៈ គួរទទួលទានទឹកបរិសុទ្ធ ជាការប្រសើរ។ ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់ ទទួលទានទឹកក្រូច មានហ្គាស់ គួរទទួលទានទឹក សូដាជំនួសវិញ។

កែវស្អាត គួរឲ្យចង់ទទួលទានៈ គួរជ្រើសរើសកែវស្អាតៗឬ ដបមានក្បូរក្បាច់ស្អាត ដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ ចង់ទទួលទានទឹក។

ក្រេមទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ ក្នុងពេលហាត់ប្រាណៈ ដើម្បីការពារអាការខ្វះជាតិទឹក ដើម្បីជួយឲ្យសុខភាពល្អ សម្រស់ក៏ស្រស់ស្អាត ស្បែកស្រស់ថ្លា។

វិធីទាក់ទាញ ចំណង់ទទួលទានទឹក