វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​

6 Videos


អ្នកតាមដានល្ខោនថៃ ច្បាស់ជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ នាង បេឡា វ៉ានីតា(Bella Vanita)ដែលមានស្នាដៃច្រើនជូនប្រិយមិត្តរបស់នាង ទាំងល្ខោន អ៊ីវេន (Event) និង ហ្វ្រីសេនធើរ (Presenters) ជាដើម ។ ចេញពីស្នាដៃ និង ជាកម្លាំងញើសឈាមនេះ នាង បេឡា បានសន្សំប្រាក់ រហូតទិញវីឡាមួយដែលមានតម្លៃ ១០ លានបាទ ប្រមាណ ៣០ ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។

វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​

វីឡានេះ បេឡា បានទិញកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០១៥ និង បានចូលមកស្នាក់នៅ ហើយបានកែលម្អថែមថយ តុបតែងតាមចំណង់របស់នាង ។ សព្វថ្ងៃនាងរស់ជាមួយលោកឪពុក អ្នកម្តាយ ព្រមទាំងប្អូនយ៉ាងមានសេចក្តីសុខ ។ ខាងក្រោមជារូបភាពយកពីក្នុង bellacampen, happybaleno ៕ សូរ្យកាន្ត (កាពូក)

វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​
វីឡា​របស់ បេឡា វ៉ានីតា តម្លៃ ១០ លាន​បាត​គួរឱ្យ​ចង់​រស់​នៅទេ​?​