ការចុះបញ្ជិកា កម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសោធន

ភ្នំពេញ:
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះបញ្ជិកាកម្មករនិយោជិតក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសោធន។

ការចុះបញ្ជិកា កម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសោធន
ការចុះបញ្ជិកា កម្មករនិយោជិត ក្នុងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ផ្នែកថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសោធន