​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​

សារព័ត៌មាន​ CNN ថ្មី​​ៗ​​នេះ​បាន​សម្រាំង​រើស​យក​ទិដ្ឋភាព​​ទី​កន្លែង​​ស្អាត​​​​ៗ​ជា​ច្រើន​កន្លែង​​​នៃ​ទឹក​ដី​​ប្រទេស​អង់គ្លេស​​មក​បង្ហាញ​​​​​ជូន​ទស្សនា។ ​ទិដ្ឋភាព​ទាំង​នោះ​​​​បាន​ថត​ផ្ដិត​យក​មក​​ពី​ទី​ក្រុង តាម​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ ព្រម​ទាំង​ទិដ្ឋភាព​តាម​តំបន់​ជន​បទ​​​​​ជា​ច្រើន។

 

​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
 

ចង់​ដឹង​ថា​ស្រស់​ស្អាត​យ៉ាង​ណា​ទស្សនា​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
​​​បណ្ដុំ​ទិដ្ឋភាព​​​ស្រស់​ស្អាត​ត្រជាក់​ភ្នែក​​​​​ក្នុង​ប្រទេស​អង់គ្លេស​
 

ចុចអាន៖ ទិដ្ឋភាព​ពិត​ៗ​ពេលប្រុស​​ៗ​​ត្រូវ​មិត្ត​ស្រី​និង​ភរិយា​ឲ្យ​អង្គុយ​ចាំ​ពេល​ដើរ​​​ផ្សារ​ទិញ​ឥវ៉ាន់​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន រតនា
ប្រភព៖ CNN​​