ការដោះស្រាយ​បន្ទាន់ ករណី​ខ្វះ​ទឹក សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ នៅ​សាលារៀន​

ភ្នំពេញ​:
ដើម្បី​ចូលរួមចំណែក​ដោះស្រាយ​បន្ទាន់​ជាមួយ​សម្តេច​តេ​ជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ស្នើ​លោក លោកស្រី​ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ យុវជន និង​កីឡា គ្រប់​រាជធានី ខេត្ត ធ្វើការ​ណែនាំ​បន្ទាន់​ដល់​សាលារៀន​ដែល​ខ្វះខាត​ទឹក អាច​ប្រើប្រាស់​ថវិកា​សាលារៀន​ក្នុង​អនុ​គណនី ៦០០៣១ (​ស្បៀង​) ៦០០៦២ (​ទឹក​) និង​ថវិកា​ជំនួយ​ដើម្បី​កែលម្អ​សាលារៀន (SIG/Sida) ក្នុង​ខ្ទង់​ប្រជុំ និង​សម្ភារ​កែលម្អ​បរិស្ថាន និង​ទីធ្លា​កម្សាន្ត សម្រាប់​ចំណាយ​ទិញ​ទឹក​ប្រើប្រាស់ ដើម្បី​បន្ត​និរន្តរភាព​ដំណើរការ​សាលារៀន​។

ការដោះស្រាយ​បន្ទាន់ ករណី​ខ្វះ​ទឹក សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ នៅ​សាលារៀន​

ការដោះស្រាយ​បន្ទាន់ ករណី​ខ្វះ​ទឹក សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ នៅ​សាលារៀន​

ការដោះស្រាយ​បន្ទាន់ ករណី​ខ្វះ​ទឹក សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ នៅ​សាលារៀន​