វិធានការ​គ្រប់គ្រង និង​ការបែងចែក​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការពិន័យ​អន្ដរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

ភ្នំពេញ:
​សម្តេច​ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សេចក្ដីណែនាំ​លេខ ០០៩ ស​ណន ចុះ​ថ្ងៃទី​៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ស្ដីពី​វិធានការ​គ្រប់គ្រង និង​ការបែងចែក​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការពិន័យ​អន្ដរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​។​

វិធានការ​គ្រប់គ្រង និង​ការបែងចែក​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការពិន័យ​អន្ដរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

វិធានការ​គ្រប់គ្រង និង​ការបែងចែក​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការពិន័យ​អន្ដរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​

វិធានការ​គ្រប់គ្រង និង​ការបែងចែក​ប្រាក់ចំណូល ពី​ការពិន័យ​អន្ដរការណ៍ ចំពោះ​អំពើ​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​