សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

កម្ពុជា បាន​ប្រារព្ធ​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មានពិភពលោក២០១៦ កាល​ពី​ព្រឹកមិញ ហើយ​ខាងក្រោម​នេះ ជា​សារ​ខ្លីៗមួយ​ចំនួន ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​គួរ​តែ​យល់​ដឹង។

 

១. ព័ត៌មាន​ត្រឹមត្រូវ នាំ​ឱ្យ​មាន​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ត្រឹមត្រូវ

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
២. គ្មាន​ព័ត៌មាន គ្មាន​តម្លាភាព គ្មាន​យុត្តិធម៌

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
៣. ខ្ញុំ​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
៤. ព័ត៌មាន​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​អំណាច​ដល់​ពលរដ្ឋ

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
៥. សិទ្ធិ​ទទួល​ព័ត៌មាន ជា​សិទ្ធិ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
៦. ព័ត៌មាន​ជា​អំណាច​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 
៧. សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន នាំ​មក​នូវ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ

 

សារ​ខ្លីៗក្នុង​ទិវា​សេរីភាព​សារព័ត៌មាន ​ពិភពលោក ២០១៦

 

អត្ថបទ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ