ផ្សព្វផ្សាយដាក់អោយប្រាស់ជាផ្លូវការ គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០

ភ្នំពេញ:
នៅរសៀល ថ្ងៃទី ៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុង “ពិធីផ្សព្វផ្សាយដាក់អោយប្រាស់ជាផ្លូវការ គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០ នៅវិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ។

ផ្សព្វផ្សាយដាក់អោយប្រាស់ជាផ្លូវការ គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០

ផ្សព្វផ្សាយដាក់អោយប្រាស់ជាផ្លូវការ គោលនយោបាយជាតិប្រជាជន ២០១៦-២០៣០