លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​

6 Videos


ហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដ៏ធំមួយនៅប្រទេសវៀតណាមបានព្យាយាមបង្កើតយន្តការណ៍ទាក់ទាញថ្មី ដើម្បីអាចបង្កើនចំនួនអតិថិជនក្នុងហាងរបស់ខ្លួន ។ យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីរបស់ពួកគេ គឺពួកគេជួយស្រីស្អាតស្លៀកប៊ីគីនីមកឈរនៅមុខផ្លូវចូលរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាក្នុងហាងទាំងមូល ហើយចំពោះមូលហេតុវិញនោះ ពួកគេយល់ថា ពេលដែលមានស្រីសិចស៊ីឈរលក់បែបនេះ នោះផលិតផលរបស់ពួកគេនឹងមានភាពទាក់ទាញជាងមុន ហើយសង្ឃឹមថាប្រាក់ចំណេញពួកគេនឹងកើនឡើង ។

លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​
លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​
លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​
លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​
លក់​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក ឬ​លក់​អី​ឱ្យ​ប្រាកដ​?​

ចុះប្រិយមិត្តអ្នកអានយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតថ្មីនេះ ? ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)