ចៅហ្វាយក្រុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៏ ធ្វើការកែសម្រួលនូវចំណុចដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ

ភ្នំពេញ:

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តមអភិបាល បានដឹកនាំក្រុមការងាររួមមានមន្ទីររៀបចំដែនដី អាជ្ញាធរខណ្ឌ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធ ចុះពិនិត្យសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៏។ 
ជាលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការកែសម្រួលនូវចំណុចមួយចំនួនទៀត ដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ។
ចំណែកតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ លោកជា សុផារា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ បាននិយាយថា សំណង់ណាហ្គាកាន់តែហ៊ាន កាន់តែផ្គើន កាន់តែលយចេញមកលើផ្លូវសាធារណៈ វាយចោលសិនកុំឲ្យធ្លាប់។
ចៅហ្វាយក្រុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៏ ធ្វើការកែសម្រួលនូវចំណុចដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ

ចៅហ្វាយក្រុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៏ ធ្វើការកែសម្រួលនូវចំណុចដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ

ចៅហ្វាយក្រុងប្រាប់ក្រុមហ៊ុន ណាហ្គា វើលដ៏ ធ្វើការកែសម្រួលនូវចំណុចដែលមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ