សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​​ចេញ​​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​វើល​​កែសម្រួល​សំណង់​ផ្ទាល់​ដី

សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​​ចេញ​​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​វើល​​កែសម្រួល​សំណង់​ផ្ទាល់​ដីភ្នំពេញ ​៖​ ដោយសារ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​វើល​​ ​នៅតែ​បន្ត​ការ​សាងសង់​រំលោភ​ចំណី​សាធារណៈ​ទៀត​នោះ ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​​សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ជាបន្ទាន់​មួយ​ជា​ថ្មី​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​គោរព​នូវ​ការណែនាំ ​ដែល​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ធ្វើ​ការណែនាំ​កន្លងមក។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​របស់​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មាន​ន័យ​ដើម​ទាំងស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​/សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​​ចេញ​​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ណាហ្គា​វើល​​កែសម្រួល​សំណង់​ផ្ទាល់​ដី