ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

តើដំណើរជីវិតរបស់អ្នកប្រចាំឆ្នាំ២០១៦យ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់ពី៤ខែបានកន្លងផុតទៅត្រឹមតែមួយប៉ប្រិចភ្នែក។ក្នុងការចាប់ផ្ដើមខែឆ្នាំនេះគឺជាឧសភា តើលោកអ្នកបានរៀបចំគម្រោងអ្វីខ្លះហើយ? ជាមួយគ្នានេះដែរ តើលោកអ្នកមានដឹងថាតារា kpopណាខ្លះដែលបានចាប់កំណើតក្នុងខែនេះ?

អត្ថបទនេះនឹងប្រាប់លោកអ្នកអំពីតារាល្បីរបស់កូរ៉េមួយចំនួនដែលបានកើតនៅខែនេះដែលរួមមានដូចជា Taeyang របស់ក្រុម Bigbang, Baekhyun និង Suho របស់ក្រុម Exo, YoonA និង Sunny របស់ក្រុម Girls’ Generation, Hani របស់ក្រុម EXID, IU ព្រមទាំងតារាមួយចំនួនទៀត។

តើប្រិយមិត្តណាខ្លះបានកើតនៅក្នុងខែនេះ?

ថ្ងៃទី១ ខែឧសភាមានដូចជា

 • Hani (EXID) គម្រប់អាយុ 24
 • Changmin (2AM) គម្រប់អាយុ 30
 • Mimi (Oh My Girl) គម្រប់អាយុ 21

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី២ខែឧសភាមានដូចជា

 • Sungjae (BTOB) គម្រប់អាយុ 21
 • Jinwoon (2AM) គម្រប់អាយុ 25
 • Tao (Solo) គម្រប់អាយុ 23
 • Sunmi (Solo/Wonder Girls) គម្រប់អាយុ 24
 • BamBam (GOT7) គម្រប់អាយុ 19

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី៣ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Euaerin (Nine Muses) គម្រប់អាយុ28
 • Crush (Solo) គម្រប់អាយុ 24

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី៤ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Lee Soo Hyun (Akdong Musician) គម្រប់អាយុ 17

ថ្ងៃទី៥ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Naeun (April) គម្រប់អាយុ17
 • Saem (RaNia) គម្រប់អាយុ27
 • Jieun (Secret) គម្រប់អាយុ 25

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី៦ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Kwanhee (UP10TION) គម្រប់អាយុ18
 • Danny Im (1TYM) គម្រប់អាយុ36
 • Moon Geun Young (Actress) គម្រប់អាយុ29
 • Baekhyun (EXO) គម្រប់អាយុ 24

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី៧ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Raina (After School) គម្រប់អាយុ 27

ថ្ងៃទី៨ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Junghwa (EXID) គម្រប់អាយុ20
 • Jang Woo Hyuk (H.O.T) គម្រប់អាយុ38
 • Heejun (KNK) គម្រប់អាយុ20

ថ្ងៃទី៩ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Jungwoo (Speed)

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១០ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Hyori (Solo) គម្រប់អាយុ37
 • Noeul (Rainbow)គម្រប់អាយុ 27
 • Tae-hyun (WINNER) គម្រប់អាយុ22

ថ្ងៃទី១១ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Seulong (2AM) គម្រប់អាយុ29
 • Taewoon (Speed) គម្រប់អាយុ26

ថ្ងៃទី១២ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Kim Tae Woo (g.o.d/Solo) 35

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១៣ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Minah (Girl’s Day) គម្រប់អាយុ23

ថ្ងៃទី១៤ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Sanchung (JJCC) គម្រប់អាយុ23
 • Dayoung (Cosmic Girls) គម្រប់អាយុ17

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១៥ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • LeeJong Hyun (CNBLUE) គម្រប់អាយុ26
 • So Yul (Crayon Pop) គម្រប់អាយុ 25
 • Sunny (Girls’ Generation) គម្រប់អាយុ27
 • Sihyoung (HISTORY) គម្រប់អាយុ24

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១៦ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • IU (Solo) គម្រប់អាយុ 23

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១៨ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Gayoon (4Minute) គម្រប់អាយុ26
 • Woo Bin (A-Prince) គម្រប់អាយុ20
 • Taeyang (BIGBANG) គម្រប់អាយុ28

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី១៩ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Kogyeol (UP10TION) គម្រប់អាយុ 21

ថ្ងៃទី២០ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Seung Jun (A-Prince) គម្រប់អាយុ 22
 • Sojin (Girl’s Day) គម្រប់អាយុ 30
 • Gyuri (Kara) គម្រប់អាយុ 28
 • Jiae (Lovelyz) គម្រប់អាយុ 23
 • Aron (NU’EST) គម្រប់អាយុ23

ថ្ងៃទី២២ខែឧសភាមានដូចជា៖

 •  (EXO)គម្រប់អាយុ 25
 • Yena (April) គម្រប់អាយុ16

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

 

ថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Kanto (TROY) គម្រប់អាយុ22
 • A-Tom (TOPP DOGG) គម្រប់អាយុ 21

ថ្ងៃទី២៤ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Prince Mak (JJCC)គម្រប់អាយុ26
 • Nada (WA$$UP)គម្រប់អាយុ 25

ថ្ងៃទី២៥ខែឧសភាមានដូចជា៖

 •  (Solo) គម្រប់អាយុ40

ថ្ងៃទី២៦ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Ahyoung (Dal Shabet)គម្រប់អាយុ 25
 • Shannon (Solo) គម្រប់អាយុ18
 • Yeeun / HATFELT (Wonder Girls/solo)គម្រប់អាយុ 27
 • Chaewon (Dia)គម្រប់អាយុ 17

ថ្ងៃទី២៧ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • J-Min (Solo) គម្រប់អាយុ 28
 • Eunseo (Cosmic Girls)គម្រប់អាយុ  18

ថ្ងៃទី២៨ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Dahyun (TWICE) គម្រប់អាយុ18
 • Ung Jae (IMFACT) គម្រប់អាយុ18

ថ្ងៃទី៣០ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Yoona (Girls’ Generation)គម្រប់អាយុ 26
 • Eunha (GFRIEND) គម្រប់អាយុ19
 • Doyeon (MR. MR.)គម្រប់អាយុ 25
 • Ailee (Solo) គម្រប់អាយុ27
 • Hyomin (T-Ara) គម្រប់អាយុ27

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?

ថ្ងៃទី៣១ខែឧសភាមានដូចជា៖

 • Sungmin (A-JAX) គម្រប់អាយុ23

ប្រភពៈ soompi
ដោយៈ Gemini Fleta


 • ចង់​ដឹង​ថា​​តារា​ណា​ខ្លះ​កើត​ខែ​ឧសភា​ទេ?已关闭评论
 • 10 views
 • Hide Sidebar
  A+
Publish on:2016/05/04  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: