ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជាប៉ៃលិន ៖ នៅព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ បាន​និង​កំពុង​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចា ប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ និង​ជា​អនុប្រធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា​ផងដែរ៕ ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា
ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា
ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា

ឯកឧត្ដម ជុច ភឿន អញ្ជើញ​ជា​អធិបតីភាព ក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​សច្ចាប្រណិធាន​កាយរឹទ្ធិ​កម្ពុជា