ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​​ ​​របាយ​ទឹក​ភ្លៀង

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​​ ​​របាយ​ទឹក​ភ្លៀងភ្នំពេញ​ ៖ ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​បាន​ប្រកាស​របាយការណ៍​ទឹកភ្លៀង​ធ្លាក់​ក្នុង​រយៈពេល​២៤​ម៉ោង (គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​០៧​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​០៣​ដល់​ម៉ោង​០៧​ ព្រឹក ​ថ្ងៃ​ទី​០៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦​)។ សូម​ជូន​សេចក្ដី​ប្រកាស​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​​ ​​របាយ​ទឹក​ភ្លៀង