ប្រព័ន្ធ​មី​ស៊ី​ល S-500 ត្រៀម​បម្រើ​វិស័យ​ការពារជាតិ​រុស្ស៊ី​

រូបភាពតំណាង៖ ប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400