ឱកាសការងារនៅ Sabay ៥តំណែងផ្សេងៗគ្នា

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​ និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅប្រទេសកម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើសបុគ្គលិក៥​តំណែង។ ដូច្នេះ​នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​​សម្រាប់​អ្នកដែល​មានសមត្ថភាព និង​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ចំពោះ​ការងារ​ទាំងអស់​នេះ។​

 

ឱកាសការងារនៅ Sabay ៥តំណែងផ្សេងៗគ្នា

 

ផុត​កំណត់​ដាក់​ពាក្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦!

 

1. IT Manager
We are looking for a full-time IT Manager based in Phnom Penh.
Sabay will facilitate work permit application process for foreign professionals.

 

Responsibilities
–    Be responsible for all IT in the Sabay office (150 workstations)
–    Manage the IT support team and improve internal IT support
–    Be in charge of IT support staff recruitment, retention and evaluation
–    Plan and execute very high complexity technical projects, personally if needed
–    Prepare and conduct IT training for Sabay staff and create IT business processes
–    Create and update IT policy and technical documentation for office IT systems
–    Purchasing IT material as needed, track stock and inventory
–    Perform other assigned tasks

 

Requirements
–    Relevant technical degree
–    At least two years of experience in a manager level position
–    At least one year experience in a technical position
–    Strong management skills and fluent English
–    Deep technical knowledge of Windows/Windows Server, Identity Management, virtualization/ESXi, Cisco/Mikrotik/Unifi, VPN, NAS, IT security, Groupware, AD
–    Self-sufficient and showing initiative

 

2. System Engineer
We are looking for full-time System Engineer (2 positions) ​based in Phnom Penh.

 

Responsibilities
–    Administration of server infrastructure and, depending on skills, network infrastructure and other equipment in Sabay data centers
–    Follow monitoring systems to identify problems and take corrective action
–    Research, planning and deployment of new technologies and services
–    Install new/ rebuild existing server and configure hardware, peripherals, service setting, directories, storage, etc. in accordance with standards and project/operational requirements
–    Perform regular security monitoring to identify any possible intrusion
–    Perform periodic performance reporting to support capacity planning
–    Create and maintain detailed documentation for all systems and operations

 

Requirements
–    Strong experience in Linux server (RHEL) administration: minimum one year, several years preferred
–    Experience in Windows Server administration and server hardware
–    At least basic understanding of IP networks and virtualization
–    Excellent troubleshooting and research skills
–    Experience in technologies: vSphere, Apache/nginx, MySQL/MSSQL, PHP, BIND, Nagios, Postfix, etc.
–    Knowledge in written Chinese language is a plus
–    Networking/Cisco experience is a plus
–    Debian/Ubuntu experience is a plus
–    Programming/shell scripting experience is a plus

 

3. Senior Music Content Executive
We are looking for a full-time Senior Music Content Executive for Sabay Musi​c based in Phnom Penh.

 

Responsibilities
•    Co-ordinate with distribution channels for Music content
•    Develop our Music portfolio and build strong relationships with Music producers/singers
•    Format product to distributors specifications
•    Monitor and analyze sales data
•    Assist with strategy and marketing activities for Music content
•    Other tasks that assigned by the Manager

 

Requirement
•    University degree in Business Management or any other related field
•    Minimum 3 year-experience in local Music industry
•    Passionate about Music and excellent knowledge of the local Music trends
•    Good interpersonal skill, detail oriented, creative and resourceful
•    Excellent communication skills in both spoken and written English and Khmer
•    Good computer skill

 

4. Corporate Sales Executive
We are looking for a full-time Corporate Sales Executive based in Phnom Penh.

 

Responsibilities
•  Coordinate sales and business initiatives and integrate sales process across the company in the market
•  Manage all related Sabay sales channels such as Sabay Der, or Facebook, YouTube, and TV show
•  Explain and demonstrate our services to customers and respond to them quickly
•  Make phone call to customers,  appointment and  presentation of company products
•  Ensure the customers’ problems and concerns are answered and handled
•  Keep a record of all communications with customers and update the information
•  Expand the new markets segmentation
•  Implement an effectively overall sales plan and strategy for company products and services set by company

 

Requirements
•  University degree in Sales, Marketing or other related field
•  Minimum 1 year experience in selling online advertising. Media experience is desirable.
•  Having personal transportation is a must
•  Ability to problem solve, take initiative, and think on your feet
•  Ability to make effective and persuasive speeches and presentations that inform and inspire
•  Strong communicator that is clear, concise and tailored to various audiences both written and oral

 

5. Public Relation Assistant 

We are looking for a full-time Public Relation Assistant based in Phnom Penh.

 

Responsibilities
•    Coordinate with Sabay sponsors
•    Assist in field trip and set up activation
•    Perform administrative tasks
•    Do monthly reports
•    Other tasks as assigned by supervisor/manager

 

Requirements
•    At least 3rd year in Marketing, Business Management or other related field
•    Minimum 1 year experience in related field
•    Having personal transportation is a must
•    Self-motivated, enthusiastic and ability to problem solve
•    Good communication both written and oral in Khmer and English
•    Computer literacy in Microsoft Word, Excel, Power point, email, Internet

 

Application Information
Sabay Digital offers competitive benefit packages including insurance, medical care and performance based bonus schemes. Sabay is an equal opportunities employer. Young people with creative ideas are warmly welcome.

 

Qualified candidates are invited to submit the application and cover letter to [email protected] Sabay Digital: address # 308 Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Tel: (85523) 22 8000. Website www.sabay.com Facebook: www.facebook.com/sabayjobs

 

Online application, please clearly state the position you are applying for as the subject and attachments must be in PDF format. Please include salary expectation in cover letter.