សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ភ្នំពេញ:
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការចម្រុះលើកទី៩ កាលពីម្សិលមិញ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម រវាងសហភាពអឺរ៉ុប និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា