ការវាយតម្លៃ គុណភាពអប់រំ នៃការបណ្តុះបណ្តាល របស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា

ភ្នំពេញ:

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅ កម្ពុជានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្នើសុំរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃ ពីគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងសាធារណៈ និងឯកជន ដើម្បីអង្គភាព ចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំនៃ ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ចាប់ពីខែមិថុនានេះ ស្របតាមសៀវភៅណែនាំ ស្ដីពីដំណើរការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ដោយប្រើស្ដង់ដារជាតិ និងក្រុមមន្ត្រីវាយតម្លៃអប់រំឧត្តមសិក្សា។
ការវាយតម្លៃ គុណភាពអប់រំ នៃការបណ្តុះបណ្តាល របស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា