តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!

6 Videos


តារាស្រីវ័យ ៣៣ ឆ្នាំ អ្នកនាង ក្រៈតែ ស៊ូផាកសន (Kratae Supaksorn) ត្រូវបានទស្សនិកជនស្គាល់ថាជាតារាសម្តែងមួយរូបក្នុងរឿង «ចំណងស្នេហ៍ចំនៀងផ្ទះ» (Jao Ban Jao Ruen) ហើយអ្នកនាងក៏ចូលរួមសម្តែងក្នុងរឿង «ផ្កាយស្នេហ៍ក្បែរច័ន្ទ»(Dao Kiang Duen)ផងដែរ។

តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!

អ្នកនាង ក្រៈតែ បានរៀបការតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយជាមួយសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យលោក លុយ អាធីត ដែលទាំងពីរនាក់នេះបានរាប់អានមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈជាង ៣ ឆ្នាំ ។ នៅថ្ងៃ ៥ ខែឧសភា នេះ អ្នកនាង ក្រៈតែ បានសម្រាលកូនស្រីដែលមានមុខមាត់គួរឱ្យក្នាញ់ ហើយថែមទាំងដាក់ឈ្មោះថា «ចោខា»៕ ខេរី
(ប្រភព៖ អឹមថៃ)

តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!
តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​ចំណង​ស្នេហ៍​ចំនៀ​ង​ផ្ទះ​» សម្រាក​កូន​ហើយ​!