សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ អើ​ស​អើ​ង​ចំពោះ​ក្រុម​អ្នក​អ្នកកាសែត​មួយចំនួន​

ភ្នំពេញ:
ក្រុម​អ្នក​អ្នកកាសែត​មួយចំនួន បាន​រិះគន់​ចំណាត់ការ​របស់​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​មិន​អនុញ្ញាតអោយ​អ្នកកាសែត ចូល​យក​ព័ត៌មាន​នៅ​ខាងក្នុង​តុលាការ​។ ប៉ុន្តែ​ក្រុមអ្នកកាសែត​ខ្លះ ត្រូវបាន​អនុញ្ញាតអោយ​ចូល​យក​ព័ត៌មាន និង​ផ្តិត​យក​រូបភាព​តាមចិត្ត កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៦​ខែឧសភា​នេះ​។​

សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ អើ​ស​អើ​ង​ចំពោះ​ក្រុម​អ្នក​អ្នកកាសែត​មួយចំនួន​

សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ អើ​ស​អើ​ង​ចំពោះ​ក្រុម​អ្នក​អ្នកកាសែត​មួយចំនួន​