ប្រធានាធិបតី​ភូមា​ស្នើ​បង្កើត​ក្រសួង​ថ្មី​សម្រាប់​លោកស្រី អ៊ុង សាន​ស៊ូ​ជី​

dnt-news : ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​រដ្ឋ​បាន​រាយការណ៍​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ​ថា ប្រធានាធិបតី​ថ្មី​ភូមា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​បង្កើត​ក្រសួង​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​តួនាទី​ជាទី​ប្រឹក្សា​រដ្ឋ​របស់លោក​ស្រី អ៊ុង សាន​ស៊ូ​ជី​។ ការសម្រេចចិត្ត​នេះ​នឹង​ពង្រឹង​ឥទ្ធិពល​របស់លោក​ស្រី ស៊ូ​ជី និង​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ពួកយោធា​។​
​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​