ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វ​ត​តេ

ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វ​ត​តេភ្នំពេញ ៖ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៤​និង​៣០​នាទី​ថ្ងៃទី​៦ ​ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៦ ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ភី​អិល​ស៊ី​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វត​តេ​ ស្តីពី​ធានារ៉ាប់រង​ទូទៅ​ និង​ធានារ៉ាប់រង​ខ្នាត​តូច​។ ពិធី​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នេះ ​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​លោក​បណ្ឌិត​ អ៊ិន ចាន់នី នាយក​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ និង​លោក​យក់​ ចំរើឬទ្ធិ​អគ្គនាយក​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វ​ត​តេ៕

ធនាគារ​អេស៊ីលីដា​ ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​ហ្វ​ត​តេ