សាលា​រាជធានី ណែនាំ​ដល់​ពលរដ្ឋ ពង្វាង​ទិស​ចរាចរ ក្នុង​កម្មវិធី​ជិះ​កង់​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៧​ឧសភា

ភ្នំពេញ:
​ដើម្បី​អបអរសាទរ ទិវា​អឺរ៉ុប មាន​អ្នកជិះ​កង់​ប្រមាណ​៤.០០០​នាក់ ដូច្នេះ​សាលា​រាជធានី​សូម​បងប្អូន​យោគយល់​អធ្យាស្រ័យ និង​ពង្វាង​ចរាចរ ក្នុង​កម្មវិធី​ជិះ​កង់​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ស្អែក​នេះ​។​

សាលា​រាជធានី ណែនាំ​ដល់​ពលរដ្ឋ ពង្វាង​ទិស​ចរាចរ ក្នុង​កម្មវិធី​ជិះ​កង់​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​៧​ឧសភា