ប្រគល់​ដីកាកោះ​ទៅ​លោក កឹ​ម សុខា មិន​ជួប​បិទ​ដីកា​មុខ​ផ្ទះ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ព្រះរាជអាជ្ញា​រង​សៀង សុខ ប្រគល់​ដីកា​ទៅ​ចុង​បណ្ដឹង តែ​មិន​បាន​ជួប​ក៏​បាន​បិទ​ដីកា​មុខ​ផ្ទះ​តែ​ម្ដង ។ ការ​ប្រគល់​ដីកា ដល់​ចុង​បណ្ដឹង​មាន ៖ នៅផ្ទះ​កឹ​ម​សុខា បិទ​ដីកា​នៅ​របង​ទ្វារផ្ទះ និង​យក​ដីកា​ចុង​បណ្ដឹង​មួយទៀត​បិទ​នៅ​របង​ទ្វារផ្ទះ​លោក តុ វ៉ា​ន់​ចាន់ ៕