ការបំភ្លឺរបស់លោកស្រី ជិត គឹមណារី ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ

:
ការបំភ្លឺរបស់លោកស្រី ជិត គឹមណារី ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិន​ប្រក្រតី​ក្នុង​ការ​កាត់ប្រាក់ PB ពីសាលារៀនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ៕

ការបំភ្លឺរបស់លោកស្រី ជិត គឹមណារី ប្រធានការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ