ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​

6 Videos


ក្រោយរៀបមង្គលការបានកន្លះឆ្នាំ គឺនៅថ្ងៃទី ២១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ គូស្នេហ៍ដ៏គួរឱ្យច្រណែននេះ រស់នៅប្រកបតែសុភមង្គល ស្គាល់តែភាពផ្អែមល្ហែម យល់ និង ថ្នាក់ថ្នមគ្នាទៅវិញមក ។

ថ្មីៗនេះ តារាឯក អេមមី មរកត អតីតបវរកញ្ញា និង ស្វាមី ហៃសូ ចេមស៍ ឬ ចេមស៍ ជិរ៉ាយុទ្ធ បានបង្អួតភូមិគ្រឹះដ៏មហស្ចារ្យ មានតម្លៃរហូតដល់ ១០០ លានបាទ រហូតដល់ថ្នាក់អ្នកកាសែត និង មហាជនថៃនិយាយថា ប្រៀបដូចព្រះរាជវាំងនៅក្នុងរឿងនិទាន ដែលមានតួអង្គ ព្រះនាង អេមមី និង ព្រះអង្គម្ចាស់ ចេមស៍ មួយអ៊ីចឹង ៕ សូរ្យកាន្ត (ហូម កាពូក)

ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​
ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ ១០០ លាន​បាទ របស់ អេ​មមី មរកត និង ហៃ​សូ ចេ​ម​ស៍ ប្រៀប​ដូច​ព្រះរាជវាំង​ក្នុង​រឿងនិទាន​