8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

1. Single –leg kick

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

2. Mini squat with leg extension

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

3. Plank with arm /leg lift

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

4. Tretch, bendand kick

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

5. Side hip drop and kick

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

6. Army crawl leg extension

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

7. All-fours leg swing

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

8. Grand pile with kick

8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!

ប្រភព៖ whatsupkhmer

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

  • 8 ក្បាច់ហាត់ប្រាណងាយៗដែលជួយរាងស្លីម ចង្កេះតូច!已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/08  Category:សុខភាព
Tags: