​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

6 Videos


ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាលនូវនារី ១៥ រូបដែលត្រូបានគេចាត់ទុកថាជាស្រីដែលមានសម្រស់ស្អាតជាងគេបំផុតកាលពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុន ហើយក្នុងនោះដែរ នារីខ្មែរយើងម្នាក់ក៏បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនារីស្អាតបំផុតទាំង ១៥ នាក់នេះដែរ ។ ចង់ដឹងថា តើសម្រស់របស់កំពូលស្រីស្អាតកាលពីជាង ១០០ ឆ្នាំ មុនមានភាពទាក់ទាញ ឬខុសគ្នាជាមួយស្រីស្អាតសម័យថ្មីយ៉ាងណានោះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

១. ស្រីស្អាតនៅលើកោះ លូហ្សុន (Luzon) ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

២. ស្រីស្អាតជនជាតិជប៉ុន

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៣. នាង Anna May Wong ជាតារាស្រីសញ្ជាតិចិន-អាមេរិក ដំបូងដែលបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៤. នាង Lily Elsie ជាតារាសម្ដែង និង ចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេស

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៥. នាង Anna Pavlovna ជាគ្រូរបាំបាឡេ ជនជាតិ រុស្ស៊ី

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៦. តារាម៉ូដែលជនជាតិបារាំង

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៧.ម្ចាស់ក្សត្រី Mary នៃប្រទេស រ៉ូម៉ានី

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៨. ស្រីស្អាតជនជាតិ នេប៉ាល់

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

៩. នាង Agnes Ayres តារាសម្ដែងជនជាតិអាមេរិក

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១០. នាង Gabrielle Ray ជាតារាចម្រៀង និង រាំ ជនជាតិអង់គ្លេស

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១១. នាង Valli Valli ជាតារាសម្ដែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១២. នាង La Belle Otero ជាតារាសម្ដែង និង រាំ ជនជាតិអេស្ប៉ាញ

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១៣. នាង Thermonde តារាសម្ដែង និង របាំបាឡេ ជនជាតិបារាំង

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១៤. ម្ចាស់ក្សត្រី Victoria Louise of Prussia (អាល្លឺម៉ង់)

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

១៥. ស្រីស្អាតជនជាតិខ្មែរ 

​នារី ១៥ នាក់​ដែល​គេ​ចាត់ទុកជា​ស្រី​ស្អាត​បំផុត​កាលពី ១០០ ឆ្នាំមុន​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​នារី​ខ្មែរ​ដែរ​

(ប្រភព បដផេនដា) កុសល