ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ណែនាំ​នូវ​វិធានការ​សំខាន់ៗ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​«យុទ្ធនាការ​ស្លៀក​ពាក់​ខ្មៅ»

ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ណែនាំ​នូវ​វិធានការ​សំខាន់ៗ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​«យុទ្ធនាការ​ស្លៀក​ពាក់​ខ្មៅ»ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៨ ​ខែ​ឧសភា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ​​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ណែនាំ​មួយ​ទៅ​កាន់​ឯកឧត្ដម​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទប់ស្កាត់​«យុទ្ធនាការ​ស្លៀក​ពាក់​ខ្មៅ»។ សេចក្ដី​ណែនាំ​នោះ ​មាន​៥​ចំណុច​សំខាន់ៗ សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ​​

ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ណែនាំ​នូវ​វិធានការ​សំខាន់ៗ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​«យុទ្ធនាការ​ស្លៀក​ពាក់​ខ្មៅ»