ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​ របាយ​ទឹកភ្លៀង

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​ របាយ​ទឹកភ្លៀងភ្នំពេញ​ ៖ ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ និង​ឧតុនិយម ​​​បាន​ប្រកាស​ពី​របាយ​ទឹក​ភ្លៀង​ ដែល​បាន​ធ្លាក់​ក្នុង​រយៈពេល​២៤​ម៉ោង (​គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​០៧​ព្រឹក ថ្ងៃទី​០៨ ដល់​ម៉ោង​០៧​ ព្រឹក ថ្ងៃទី​០៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦)។ សូម​ជូន​សេចក្ដី​ប្រកាស ​ទាំង​ស្រុង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ​

ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ប្រកាស​ របាយ​ទឹកភ្លៀង