ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ថ្ងៃនេះយើងមកប្តូរអាវដៃវាលធម្មតាៗរបស់យើង ឲ្យទៅជាអាវឡូយ CROP TOP ដោយខ្លួនឯងតែម្តងទៅ។ ការច្នៃម៉ូតអាវនេះ គឺបានគំនិតមកពី Brand ល្បី Balenciaga ។ កុំនៅបង្អង់យូរឡើយ យើងមកត្រៀមឧប្បករណ៍ហើយធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្តងទៅ!

ឧប្បករណ៍ដែលត្រូវមាន
• អាវយឺតដៃវាល
• កន្ត្រៃ
• ម្ជុល និង អំបោះ
បានឧប្បករណ៍គ្រប់ហើយ យើងមកសាកធ្វើតែម្តងទៅ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

1. ដំបូង បត់អាវពាក់កណ្តាលដូចក្នុងរូប រួចកាត់អាវផ្នែកខាងក្រោយ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

WHAT’S UP KHMER

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

On 18 Aug, 2015

Home » Trends » ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ថ្ងៃនេះយើងមកប្តូរអាវដៃវាលធម្មតាៗរបស់យើង ឲ្យទៅជាអាវឡូយ CROP TOP ដោយខ្លួនឯងតែម្តងទៅ។ ការច្នៃម៉ូតអាវនេះ គឺបានគំនិតមកពី Brand ល្បី Balenciaga ។ កុំនៅបង្អង់យូរឡើយ យើងមកត្រៀមឧប្បករណ៍ហើយធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្តងទៅ!

ឧប្បករណ៍ដែលត្រូវមាន
• អាវយឺតដៃវាល
• កន្ត្រៃ
• ម្ជុល និង អំបោះ
បានឧប្បករណ៍គ្រប់ហើយ យើងមកសាកធ្វើតែម្តងទៅ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
1. ដំបូង បត់អាវពាក់កណ្តាលដូចក្នុងរូប រួចកាត់អាវផ្នែកខាងក្រោយ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
2. កាត់អាវផ្នែកខាងក្រោយទាំងសងខាង តែត្រូវទុកប្រវែង 5 ស.ម ពីថ្នេរ ហាមកាត់ចំថ្នេរអំបោះឲ្យសោះណា។

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

3. ផ្នែកខាងក្រោយគឺសម្រេចហើយ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

4. កាត់អាវផ្នែកខាងមុខចុះមកក្រោមដូចក្នុងរូប

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

5. កាត់រហូតដល់ផុតជាយអាវ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

6. នោះយើងនឹងបានអាវរូបរាងបែបនេះណា

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

WHAT’S UP KHMER

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

On 18 Aug, 2015

Home » Trends » ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ថ្ងៃនេះយើងមកប្តូរអាវដៃវាលធម្មតាៗរបស់យើង ឲ្យទៅជាអាវឡូយ CROP TOP ដោយខ្លួនឯងតែម្តងទៅ។ ការច្នៃម៉ូតអាវនេះ គឺបានគំនិតមកពី Brand ល្បី Balenciaga ។ កុំនៅបង្អង់យូរឡើយ យើងមកត្រៀមឧប្បករណ៍ហើយធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្តងទៅ!

ឧប្បករណ៍ដែលត្រូវមាន
• អាវយឺតដៃវាល
• កន្ត្រៃ
• ម្ជុល និង អំបោះ
បានឧប្បករណ៍គ្រប់ហើយ យើងមកសាកធ្វើតែម្តងទៅ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
1. ដំបូង បត់អាវពាក់កណ្តាលដូចក្នុងរូប រួចកាត់អាវផ្នែកខាងក្រោយ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
2. កាត់អាវផ្នែកខាងក្រោយទាំងសងខាង តែត្រូវទុកប្រវែង 5 ស.ម ពីថ្នេរ ហាមកាត់ចំថ្នេរអំបោះឲ្យសោះណា។

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
3. ផ្នែកខាងក្រោយគឺសម្រេចហើយ
ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
4. កាត់អាវផ្នែកខាងមុខចុះមកក្រោមដូចក្នុងរូប

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
5. កាត់រហូតដល់ផុតជាយអាវ

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
6. នោះយើងនឹងបានអាវរូបរាងបែបនេះណា

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!
7. រួចហើយសាកល្បងពាក់អាវ ពាក់ផ្នែកដែលមានជាយវែងមកខាងមុខ ហើយព័ទ្ធជាយអាវដែលវែងអន្លាយនោះមកខាងក្រោយរួចចងដូចបូអញ្ចឹងណា។

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

8. បត់ជាយអាវខាងមុខឲ្យមានរបៀប

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

9. ដេរដៃអាវឲ្យមានផ្នត់តិចៗ ដើម្បីឲ្យមើលទៅកានតែឡូយថែមទៀត

ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!

ប្រភព៖ whatsupkhmer

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

  • ប្តូរអាវដៃវាលធម្មតា ឲ្យទៅជាអាវឡូយសិចសីុ!已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/05/09  Category:ចំនេះដឹង
Tags: