អបអរ Messi បាន​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ទៀត​ហើយ

ប្រពន្ធ Lionel Messi ​បានបង្កើត​​កូន​ប្រុស​ម្នាក់​ទៀត​ហើយ​ឱ្យ​កំពូល​កីឡាករ​របស់ Barcelona ​រូប​នេះ កាល​ពី​អម្ប៉ាញមិញ​នេះ។ កូន​ប្រុស​ទី​២​របស់ Messi ​ត្រូ​បាន​គេ​ដឹង​ថាឈ្មោះ Benjamin ។

 

ដោយ បុរសកម្សត់