ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១-១៨ ខែឧសភា សីតុណ្ហភាព​ធ្លាក់ចុះ​បន្តិច ចន្លោះ​ពី​៣៤ ដល់​៣៨​អង្សា​សេ​

dnt-news : ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែឧសភា​នេះ បាន​ព្យា​ការណ៍​អាកាសធាតុ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១ ដល់ ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ដោយ​បញ្ជាក់ថា ក្នុង​រយៈពេល​នេះ សីតុណ្ហភាព​មានការ​ធ្លាក់ចុះ​បន្តិច គឺ​នៅ​តំបន់​ទំនាប​មាន​ពី ៣៦ ដល់ ៣៨​អង្សា​សេ​, តំបន់​ខ្ពង់រាប មាន​ពី ៣៥ ដល់​៣៧​អង្សា​សេ និ