ក្រសួង​ព័ត៌មាន ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​ថវិកា​សម្រាប់​ការអនុវត្ត ​ឆ្នាំ​២០១៧

ក្រសួង​ព័ត៌មាន ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​ថវិកា​សម្រាប់​ការអនុវត្ត ​ឆ្នាំ​២០១៧ភ្នំពេញ ៖ វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្ដីពី​ថវិកា​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៧ បាន​បើក​ធ្វើ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​ឧសភា​នេះ ក្រោម​វត្តមាន​លោក ថាច់ ផែន រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន និង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​កែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន។

វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​នេះ ក្នុង​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​វិស័យ​ព័ត៌មាន និង​សោតទស្សន៍ ពង្រឹង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ អភិវឌ្ឍន៍​ស្ថាប័ន និង​កម្មវិធី​គាំទ្រ​ទូទៅ ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ៕
ក្រសួង​ព័ត៌មាន ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​ថវិកា​សម្រាប់​ការអនុវត្ត ​ឆ្នាំ​២០១៧
ក្រសួង​ព័ត៌មាន ​បើក​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពី​ថវិកា​សម្រាប់​ការអនុវត្ត ​ឆ្នាំ​២០១៧