មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!

    ​ទូទឹកកក​ជា​កន្លែង​ដែល​រក្សា​ភេសជ្ជៈ​របស់​អ្នក អាចជួយ​អ្នក​ស្ដារ​ថ្ម Laptop ដែល​ខូច​ឱ្យប្រើ​ការឡើង​វិញ​បាន​។​

​    ​របៀប​ធ្វើ​គឺ​៖
​    ​១. ដាក់​ថ្ម​របស់​អ្នក​ក្នុង​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ច​។​

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!​    ​២. ទុក​ក្នុង​ទូទឹកកក​នៅ​កន្លែង​កក​រយៈពេល​១២​ម៉ោង​។​

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!​    ​៣. ដក​វា​ចេញពី​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ច ហើយ​ទុកចោល​រហូតដល់​សីតុណ្ហភាព​វា​ត្រឡប់មក​ធម្មតា​និង​បន្ទាប់មក​យក​កន្សែង​ជូត​វា​។​

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!​    ​៤. បន្ទាប់មក​យក​ថ្ម​ដាក់ចូល Laptop វិញ​។​

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!​    ​៥. ដាក់​សាក​ចោល​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើបាន និង​បន្ទាប់មក​ទុកចោល​ឱ្យ​ថ្ម​អស់​ថាមពល​ទៅវិញ​សិន​។ ធ្វើបែបនេះ​បី​ទៅ​បួន​ដង​។​

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!​    ​៦. ថ្ម​របស់​អ្នកនឹង​រស់​ឡើងវិញ​ហើយ​៕

មិនគួរ​ឱ្យ​ជឿ​! នេះ​ជា​របៀប​ដាស់​ថ្ម Laptop ដែល​ងាប់​ឱ្យ​រស់​ឡើងវិញ​!